aqemu — frontend"> Man pages sections > man1 > aqemu

aqemufrontend

AQEMU(1) General Commands Manual AQEMU(1)

NAME

aqemufrontend for qemu

SYNOPSIS

aqemu [options]
 

DESCRIPTION

Frontend for qemu.

OPTIONS

May 13, 2016 Debian Sid