Man pages sections > man5 > nrpe-ng

nrpe-ng.cfg - configuration file for nrpe-ng

NRPE-NG.CFG(5) File Formats Manual NRPE-NG.CFG(5)

NAME

nrpe-ng.cfg - configuration file for nrpe-ng

SYNOPSIS

/etc/nagios/nrpe-ng.cfg

DESCRIPTION

TODO

FILES

/etc/nagios/nrpe-ng.cfg

SEE ALSO

nrpe-ng(1), https://github.com/bootc/nrpe-ng
2014-11-07 nrpe-ng